VISSONIC VIS-MAW-T เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบการประชุมที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เครือข่าย และเสียงเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เสียงที่ครอบคลุมสำหรับระบบการประชุมสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ