International School Bangkok Digital Signage ขนาด 75 นิ้ว

จอจาก Digital Signage จะช่วยให้เห็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่นและชัดเจนมากขึ้น

ด้วย Hisense Digital Signage Display  75B4E30T ขนาด 75 นิ้ว

ขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทางโรงเรียนเลือกและไว้ใจให้ทางเราได้ดูแล