Hisense Digital Signage DM Series สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิตอล ที่ตอบโจทย์ด้านการใช้งานทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ระบบการคมนาคม พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา ร้านค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหาร และอาคารบริษัท